Regulamin korzystania z serwisu TemplateMonster

Ważna informacja!

Przeczytajcie uważnie poniższy Regulamin. Zakup lub używanie naszych produktów oznacza, że przeczytałiście i zaakceptowaliście niniejszy Regulamin.

Licenzje

Nasza strona daje Wam trzy możliwe typy licencji na korzystanie z szablonów stron internetowych i innych produktów (“Produkty”) sprzedawanych na naszej stronie internetowej przez niezależnych dostawców treści, zgodnie z niniejszym Regulaminem ( “Licencja”) wydanym przez naszą firmę:

Można skorzystać się licencją do jednorazowego wykorzystania przypadku zakupu szablonu strony internetowej za nieunikalną ceną. Ona pozwala wykorzystać każdy pojedynczy produkt tylko na jednej stronie, należącej do użytkownika lub klienta. Musicie kupić ten sam szablon jeszcze raz, jeśli planujecie go wykorzystać dla innej strony lub innego projektu;

Licencja dewelopera

W przypadku zakupu licencji deweloperskiej otrzymujesz niewyłączne pozwolenie na korzystanie z szablonu na maksymalnie 5 domenach dla projektów, należących do Ciebie lub Twojego klienta.W ramach tej licencji zabrania się integrowanie zakupionego produktu z oprogramowaniem firm trzecich, freeware lub aplikacjami.

Rozszerzona licencja

Licencja tego rodzaju pozwala na zakup naszych szablonów w połowie ich wyjątkowej ceny i integrację z aplikacją (CMS, programem, freeware, kreatorem stron www) firm trzecich, oraz redystrybucję lub odsprzedaż stworzonych produktów przez nieograniczoną ilość razy. Aby kupić tą licencję, napisz na marketing@templatemonster.com.

GNU General Public License v3.0

W wypadku pobrania szablonu na licencji GNU General Public License w wersji 3.0, można go używać do tworzenia dowolnej liczby serwisów (dla siebie lub klientów) bez żadnych ograniczeń. Ta licencja pozwala na dostosowanie szablonu i wszystkich jego plików źródłowych według własnych potrzeb, oraz na jego rozpowszechnienie zgodnie z warunkami licencji GPL;

Licencja do wykupienia

Można skorzystać się licencją Licencją do wykupienia w przypadku zakupu szablonu strony internetowej za unikalną ceną. Ten typ licencji gwarantuje, że jesteście ostatnią osobą, która kupuje ten szablon. Po wykorzystaniu licencji tego typu, szablon będzie na stałe usunięty z katalogu sprzedaży TemplateMonster i nigdy nie będzie ponownie dostępny dla innych klientów. Po wybraniu licencji tego typu nie możecie rozpowszechniać czy ponownie sprzedawać zakupiony szablon.

Zdjęcia, kliparty i fonty

Wszystkie treści graficzne, fonty i wideo, które są wykorzystywane w naszych produktach są ich integralną częścią i są nieodpłatne. Wykorzystanie Licencji do jednorazowego wykorzystania, a także Licencji dla deweloperzy daje prawo do korzystania ze zdjęć, klipartów, fontów i wideo tylko jako części strony internetowej na podstawie naszego szablonu. Możecie wykorzystać zdjęcia, kliparty, fonty i wideo tylko na jednej stronie czy projekcie. Jakikolwiek rodzaj odrębnej rejestracji lub dystrybucji jest zabroniony. Wszystkie zdjęcia i grafiki użyte w szablonach są jednowarstwowe.

W szablonach wydanych na licencji GNU GPL w wersji 3.0 zdjęcia nie są uwzględniane i są używane wyłącznie w celach demonstracyjnych.

Niektóre z szablonów są animowane za pomocą technologii Flash i mogą zawierać efekty tworzone w następujących pakietach oprogramowania: Adobe AfterEffects, 3DMax. W celu wyjaśnienia czy te efekty są obecne w pewnym szablonie prosimy skontaktować się z naszym Działem obsługi klienta dla dalszych konsultacji.

Informujemy, że do edycji tych efektów potrzebne jest odpowiednie oprogramowanie i umiejętności. Wariant alternatywny – zatrudnić kogoś by to zrobił dla Was. Zalecamy skontaktować się z TemplateTuning.com dla tego.

Konfiguracja

Użytkownik jest upoważniony do dokonywania niezbędnych zmian w naszych produktach do swoich celów, zgodnie z rodzajem nabytej licencji.

Nieautoryzowane użycie

Jeśli nie macie Licencji do wykupienia, nie wprowadzajcie żadny z naszych produktów, zmodyfikowanych lub nie, na dyskietę, płytę CD, stronę internetową lub jakiegokolwiek inny medium. Również nie oferujcie ich redystrybucję lub sprzedaż jakiegokolwiek rodzaju, bez pisemnej zgody naszej firmy.

Zbywalności

Nie możecie sublicencjonować, scedować lub przekazywać wszelkie wymienione powyżej do każdego podmiotu, bez uprzedniej pisemnej zgody firmy.

Własności

Nie możecie przyswajać praw własności intelektualnej lub wyłączne prawo własności do któregokolwiek z naszych produktów, zmodyfikowanych lub nie. Wszystkie produkty są własnością niezależnych dostawców treści. Nasze produkty są dostarczane “tak jak są” bez jakiejkolwiek gwarancji, wyraźnych lub dorozumianych. W żadnym wypadku nasza firma i jej przedstawiciele nie ponoszą odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę – bezpośredniej, pośredniej, specjalnej, karnej, przypadkowej lub wtórnej, lub inne straty wynikającej z korzystania lub niemożności korzystania z naszych produktów, etc.

Instalacja

Nie instalujemy żadnego z naszych produktów, które tego wymagają (szablony osCommerce, Zen Cart szablony, itp.). Instalacja jest płatna i nie jest wliczona w cenę pakietu.

Kontrola

Zakup klienta może zostać zawieszony dla ręcznej kontroli sprawdzania oszustwa przez 10-20 minut czy na dłuższy termin dla bardziej szczegółowych badań. Robimy tą kontrole z powodu zwiększenia liczby transakcji ze strony osób, które nie są prawdziwymi właścicielami kart kredytowych używanych podczas zakupu.

Usługi osób trzecich

Możemy zezwolić na dostęp lub reklamowanie określonego produktu lub usługodawcy będącego stroną trzecią (“Sprzedawcy”), z którego można kupić niektóre towary lub usługi. Musicie rozumieć, że nie oferujemy lub kontrolujemy produkty lub usługi oferowane przez Sprzedawców. Oni są odpowiedzialni za wszystkie aspekty realizacji zamówienia, realizację, rozliczanie i obsługę klienta. Nie jesteśmy pośrednikiem w transakcjach tego typu. Zgadzacie się, że wykorzystanie lub zakup od Sprzedawców jest wyłącznie w ramach odpowiedzialności osobistej i bez jakichkolwiek gwarancji przez nas, jawnych, dorozumianych lub innych, również włącznie gwarancji dotyczących tytułu, przydatności do celu, przydatności handlowej lub nienaruszalności. W żadnym wypadku nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikające z transakcji między Tobą a Sprzedawcami lub za wszelkie informacje pojawiające się w witrynach handlowych lub w innych witrynach powiązanych z naszą witryną.

Rejestracja/Kupno

Zakup na Stronie może ewentualnie wymagać rejestracji. Jeśli rejestracja odbywa się, zgadzacie się dostarczyć nam dokładne, kompletne informacje osobiste i/lub informacji dotyczące zakupu. Każda rejestracja jest wyłącznie dla użytku osobistego. Jest zabronione:

 • aby inna osoba korzystała z zarejestrowanego pod Waszym nazwiskiem konta, a także
 • wykorzystanie hasła, popularnego wśród wielu użytkowników w sieci. Jesteście odpowiedzialni za zapobieganie takim wypadkom.

Templatemonster zachowuje wyłączne prawo i władzę do przyjęcia lub odrzucenia rejestracji, lub do zakończenia rejestracji przyjętej z jakiejkolwiek przyczyny, która będzie uznana za stosowną.

Blędy, korekcja i zmiany

Nie gwarantujemy, że stronynie będą miały błędów, wirusów lub innych podobnych elementów, lub że błędy zostaną poprawione. Nie gwarantujemy, że informacje dostępne na/lub za pośrednictwem Stronie będą prawidłowe, dokładne, aktualne lub niezawodne. Możemy wprowadzać zmiany do funkcji, działania lub treści witryny w dowolnym momencie. Zastrzegamy sobie prawo do edycji lub usunięcia wszelkich dokumentów, informacji lub innych treści według własnego uznania.

Treści osób trzecich

Treść strony trzeciej może pojawić się na Stronie lub może być dostępna za pośrednictwem linków na Stronie. Nie ponosimy odpowiedzialności za błędy, nieścisłości prawa, zniesławianie, przeoczenie, kłamstwo, pornografie i wulgaryzmy w sprawozdaniu, opiniach, oświadczeniach lub innych form treści na stronie. Musicie rozumieć, że informacje i opinie w treści strony trzeciej stanowią wyłącznie myśli autora i nie są potwierdzone, a również nie muszą odpowiadać Waszej wiarze.

Nielegalne działania

Zastrzegamy sobie prawo do zbadania skarg lub zgłoszonych naruszeń niniejszej Umowy oraz do podjęcia wszelkich działań uznanych za stosowne, włączając, lecz nie ograniczając się, do zgłaszania wszelkich podejrzeń o działalność niezgodnej z prawem do organów ścigania, organów regulacyjnych lub innych stron trzecich i ujawniania konieczne lub stosowne informacji do takich osób lub podmiotów, w odniesieniu do Waszego profilu, adresy e-mail, historii użytkowania, wysłanych materiałów, adresów IP i informacji o ruchu drogowym.

Ograniczenie odpowiedzialności
 • My i każdy nasz Partner nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, szkody, roszczenia, zobowiązania lub szkody wynikłe w jakikolwiek sposób
  • wszelkie błędy lub braki ze Strony lub z jakichkolwiek usług lub produktów otrzymywanych z nich,
  • niedostępność lub przerwanie Strony lub jakichkolwiek jej cech,
  • przez Wasze korzystanie ze Strony,
  • treści zawarte na tej Stronie, lub
  • wszelkie opóźnienia lub niepowodzenia w realizacji poza kontrolą Objętej Strony.

Płatnośći

Oświadczasz i gwarantujesz, że jeśli kupujesz coś od nas lub od dostawców, że wszelkie podane przez Ciebie informacje kredytowe są prawdziwe i kompletne, poniesione przez Ciebie opłaty będą honorowane przez wystawcę Twojej karty kredytowej, a wszystkie opłaty, w tym wszelkie obowiązujące podatki i opłatę manipulacyjną, będą potwierdzone przez Ciebie. Opłata manipulacyjna jest naliczana na podstawie całkowitej ceny zamówienia; gdy jest niższa niż $10, doliczana jest opłata manipulacyjna w wysokości $1. Zamówienia powyżej $10 podlegają $2 opłacie manipulacyjnej. Opłata manipulacyjna nie podlega zwrotowi ani wymianie.

Prawo i sądownictwo

Wchodząc na tę stronę, zgadzacie się, że wszystkie kwestie związane z dostępem i korzystaniem z tej strony internetowej i/lub jej produktów są regulowane przez statut i prawa stanu Floryda, bez względu na ich konfliktu praw zasad. Strony w szczególności wyłączają się U.N. Konwencja o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów. Użytkownik oświadcza również, i niniejszym poddaje się wyłącznej jurysdykcji osobistej i miejscu stanowych i federalnych sądów Broward County na Florydzie w odniesieniu do wszelkich takich sprawach związanych z dostępem lub korzystania z tej strony i/lub jej produktów.

Ujawnienie informacji

Użytkownik nie może ujawniać żadnych informacji o zamówieniu – ID zamówienia, link do pobrania, itp.

Nasza firma zastrzega sobie prawo do zmiany lub modyfikacji warunków bez uprzedzenia.